Tjänster och utbildningar

Vi erbjuder kvalitativa tjänster och utbildningar

Vi erbjuder spetskompetens när man behöver förstärka upp med enskilda insatser. Vi kan göra kompletterade observationer, samspelsutredningar  vid befintliga placeringar eller inför ett  eventuellt omhändertagande. Vi erbjuder utredning enligt Kälvestens intervju och tolkningsmetod samt  handledning individuellt och i grupp av Socialtjänstens egna familjehem, då kommunens egna resurserna inte räcker till. Vi kan även skräddarsy föredrag, seminarier eller workshops med fokus på behandling och metod.

BOF (Barnorienterad Familjeterapi)

Vi erbjuder BOF i öppenvårdsformer samt som handledning/ behandling i familjehem. BOF är en samspelsbehandling där man möter barnet på deras egen arena, nämligen i leken. Man arbetar med relationen och inte med individen. Tillsammans jobbar man med anknytning, samhandling och självkänsla. Genom att kunna samhandla utvecklas barnets inre struktur vilket bygger upp barnets självkänsla.

BOF passar för barn som uttrycker sig bättre i lek än genom språk och deras omsorgspersoner. Det är främst för barn i lekåldern, men BOF kan även fungera för både yngre och äldre barn/ungdomar. Lekmaterialet kan varieras och anpassas efter barnets ålder och intressen.

BOF  passar även som verktyg i arbetet med familjehem; att sammanföra familjer och förhindra senare sammanbrott: Vi använder BOF vid  nyplaceringar, när barnet bär på trauman, när barnet har stora regleringssvårigheter, när familjehemmet eller andra vuxna har svårt att förstå sig på barnet, när barnet har omplacerats en eller flera gånger eller när det finns ytterligare barn i familjehemmet.

BOF är ett utmärkt verktyg som handledning till familjehemmet.   
Familjehemmet får en chans att se och förstå hur de medverkar till barnets reaktioner, beteende och framgång! 

Vi erbjuder kommuner att utreda tilltänkta familjehem

Vi utreder enligt traditionella Kälvestens  intervju och tolkningsmetod. Intervjun utgår ifrån bland annat tre-generations perspektivet och anknytningsperspektivet. Vi kan även tolka gjorda Kälvestens intervjuer och delge såväl kommunens familjehemssekreterare som intervjupersonerna.

Låt oss utbilda era familjehem

Utbildningen ” ett hem att växa i ” är en obligatorisk utbildning för alla nya familjehem. Utbildningen är på sammanlagt 24 timmar uppdelat på 8 olika kapitel/områden som berör dom olika delarna i att bli familjehem.

Utbildningen är utformat av Socialstyrelsen i två studiehandböcker riktade till dels de blivande familjehemmen och dels till familjehemsutbildare.

Vi erbjuder att hålla utbildningen ” ett hem att växa i ” utifrån era behov av studietakt och upplägg. Vi kan tex hålla utbildningen två timmar en kväll i veckan under 8 veckor och avhandla ett kapitel i taget. Alternativt hålla utbildningen på ett par helger, eller ytterligare ett upplägg kan vara en långhelg tex fredag lunch till söndag lunch och då avhandla hela utbildningen vid ett tillfälle.

Handledning till familjehem

Vi erbjuder handledning av familjehem både individuellt och i grupp. Vi har kontor i Sävedalen och Göteborg, men kan möta upp familjehem i deras hem om så önskas Vi som arbetar med detta har handledarutbildning, särskilt riktat för handledning av just familjehem. Vi har handledarutbildning, särskilt riktat för handledning av just familjehem. 

Kartläggande samtal (Tejping)

Tejping innebär att man låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord.

Kartläggande samtal (Tejping) kan erbjudas till barnet för att barnet på ett enkelt sätt ska kunna bearbeta, visa händelser som barnet bär på eller är upptaget av. ASQ och ASQse för att tydliggöra och följa barnets utveckling. Circle of security föräldraträningsprogram kan användas för biologföräldrar i grupp eller enskilt. Om behov finns bistår vi även med umgängesstöd. 

Medling i familjemål

Vi tar uppdrag från tingsrätt i medling gällande vårdnad, boende och umgänge för att försöka hjälpa föräldrarna att hitta en samförståndslösning med barnet i fokus. Vi har flera års erfarenhet av arbete med familjerätt och medling inom socialtjänsten. 

COS-P (Circle of Security- Parenting)

COS-P är ett föräldraträningsprogram som var klart 2009. Ursprungligen kommer COS från USA och programmet har utvecklats från Circle of Security Intervention (start 1985) som är ett omfattande utrednings och behandlingsprogram.

Mycket forskning har under åren bedrivits kring COS och det finns en stadig grund av evidens för att metoden är verksam med mycket goda resultat.

COS-P bygger direkt på teori och forskning. Största marginella resultat har visat sig i grupper med svår problematik, bland annat i familjer där det förekommit våld. De goda resultaten har visat sig bli ännu bättre över tid, ett till två år efter avslutat behandling.

Forskning har gjorts även här i Sverige, i Borås, av Pia Motander bl.a. Flest studier i Skandinavien har gjorts i Norge, två är pågående i Danmark. I Norge har staten beslutat att implementera COS-P för alla familjehem.

Program kan användas för biologföräldrar i grupp eller enskilt.

Föredrag, seminarier och workshops

För arbetsgrupper, familjehem eller kanske politiker skräddarsyr vi gärna innehåll för tid att fördjupa och friska upp kunskaper i och kring de teman vi arbetar med dagligen.
Exempel  på upplägg
”Barns anknytning och föräldrars omsorg”,  ”Att möta och skapa förutsättningar för barn med trauma”, ”konsulentstödd familjehemsvård, vad är det?”.

Intresseanmälan

Jag vill att ni kontaktar mig angående att bli familjehem.

logo_283x99

Adress

Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Mer information om cookies och hur vi arbetet med dataintegritet.